Kandidátní listina:

Volební program:

SPLNILI JSME
BUDEME POKRAČOVAT
UDĚLÁME

Poznámka:
Uvedené realizované akce jsou buď ty, které spadaly přímo pod námi vedený rezort (tj. územní plánování, doprava a životní prostředí), nebo se jednalo o projekty z rezortů kolegů, na nichž jsme spolupracovali. Další akce, realizované za dané volební období ostatními členy vedení obce z jiných koaličních stran zde uvedeny nejsou. Programové prohlášení koalice je dostupní zde: www.spoluprozidenice.cz/prohlaseni.pdf

Školství:
Mateřské školy
 • Revitalizovali jsme všechna hřiště u mateřských škol, zateplili budovy a vyměnili okna, čímž došlo k výrazné úspoře energií. Kompletně prošla rekonstrukcí MŠ Letní.
 • Rozvineme a podpoříme kontakt dětí s přírodou v okolí svého bydliště. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody budeme pořádat komentované prohlídky budek se zahnízděným ptactvem a starat se o krmítka v zimním období.
 • Vytvoříme parkovací místa pro rodiče u MŠ Koperníkova. 
Základní školy
 • Dokončíme projekt nástavby ZŠ Gajdošova, která umožní vytvořit odborné dílny a rozšířit počet učeben.
 • Dokončíme projekt vybudování odborné počítačové učebny na ZŠ Kamenačky.
 • Rozšíříme výuku jazyků.
 • Zajistíme nabídku min. jednoho bezlepkového jídla ve školních jídelnách bez doplatku.
 • Vytvoříme dočasná parkoviště u základních škol. Několik míst bude každé ráno po omezenou dobu vyhrazeno jen pro rodiče, které vezou své děti do školy. Tato místa budou pouze pro parkování na dobu do 5 min. Během dne a v noci pak budou fungovat jako normální parkovací místa. 
 • Podpoříme studentské parlamenty, uspořádáme exkurze pro žáky na radnici, na jednání zastupitelstva obce, města či kraje a do poslanecké sněmovny. 
 • Budeme podporovat zapojení škol do projektů Active Citinezs.
 • Vybudujeme lezeckou stěnu u ZŠ Kamenačky.
 • Vytvoříme tzv. hry na chodník před ZŠ Gajdošova.
 • Umožníme žákům navštěvovat zdarma v zimním období naše kluziště, které vybudujeme na BZZZUKOTU.
 • Zavedeme nové kroužky pro mladé včelaře a modeláře.
Střední školy
 • Střední školy jsou zřizovány krajem, obec však může s těmito školami spolupracovat. Příkladem může být třeba SŠUM na ulici Táborská. 
Vysoké školy
 • Pro ideové řešení různých lokalit či témat jsme využívali možnosti spolupráce se studenty vysokých škol po celé volební období. Jako městská část na oplátku zase nabízíme možnost řešit konkrétní a reálné zadání a také případně spolupracovat na realizaci. Studenti nabízí neobvyklá řešení a nezaujatý pohled. 
 • Ve spolupráci s VUT Fakultou stavební, obor architektura a VUT Fakultou výtvarných umění vznikl workshop ARTEFAKT ŽIDENICE, který se zabýval řešením veřejných prostranství  v Židenicích. První ročník zpracovával studie Juliánovského a Karáskova nám., následující se pak zabýval Parkem Bohumila Hrabala a poctou tomuto rodákovi. Ročník 2018 byl nahrazen studentskou soutěží o návrh rozhledny.
 • VUT Fakulta stavební, obor veřejné stavby zpracoval v rámci bakalářské a následně diplomové práce několik studií bazénové haly v Židenicích. 
 • VUT Fakulta stavební  obor obnova památek ve spolupráci s prof. Ivanem Rullerem zpracoval v rámci bakalářských prací návrhy rekonstrukce Smuteční síně  a její případnou adaptaci na sídlo pohřební služby. 
 • Ve spolupráci s VUT Fakultou stavební, obor architektura proběhla soutěž na židenickou rozhlednu, její výsledky jsou vystaveny v 5. patře úřadu městské části.
 • VUT Fakulta architektury  zpracovává urbanistické řešení lokality kolem Kauflandu  a podél ulice Bubeníčkova.
 • VUT Fakulta stavební, obor veřejné stavby  zpracovává studii polyfunkčního parkovacího domu na ulici Koperníkova, vedle vlakového nádraží.
 • Mendlova zemědělská a lesnická univerzita – studentský projekt rekonstrukce parků na Bubeníčkově, Kuldově, Pastrnkově, tzv. Pocket park je nyní uveden v rámci projektu www.damenavas.cz 
 • Právě probíhající rekonstrukce Juliánovského náměstí vychází z řešení prvního ročníku ARTEFAKTu.
 • Ve spolupráci s vysokými školami chceme pokračovat  a výsledky jejich práce promítneme do řešení konkrétních problémů v naší městské části. 
Revitalizace veřejných prostranství:
Veřejná prostranství, parky
 • Po svém předchůdci jsme převzali tento rezort v dezolátním stavu. Objem investic do veřejných prostranství a dětských hřišť činil cca 65 tis Kč ročně (!!!). Ihned po našem nástupu jsme zahájili zpracování projektů a začali s opravou dětských hřišť, instalací laviček a opravou parků a náměstí. Roční investice se zvýšili na několik milionů. Vše bez jakýckoliv úvěrů, za pomocí dotací z fondů EU, SFŽP a MMB.
 • Revitalizace Karáskova náměstí. 
 • Revitalizace parku Stará Osada.
 • Vybudování nového parku a pískoviště na Slívově.
 • Výměna laviček, doplnění nových.
 • Nové přístřešky na zastávkách Škroupova. 
 • Nové zpevněné cesty u kostela Cyrila a Metoděje, u židovského hřbitova a v Tyršově parku. 
 • Rekonstrukce Tyršova parku včetně vybudování workoutového hřiště .
 • Lesopark Akátky-  workoutové a dětské hřiště.
 • Park Bohumila Hrabala a Soví alej.
 • Probíhá revitalizace Juliánovského náměstí.
 • Pokračujeme v budování  Parku Bohumila Hrabala a Soví aleje.
 • Spouštíme výstavbu kavárny a dětské hřiště v areálu BZZZUKOT
 • Na Staré osadě jsou připraveny k montáži nové odpadkové koše, stojany pro kola, podzemní kontejner na tříděný odpad. 
 • V Soví aleji povolujeme osazení pumpy.
 • Zrenovujeme parky na ulici Kuldova, Bubeníčkova/Václavkova, Pastrnkova,  Kosmákova.
 • Revitalizujeme prostor mezi panelovými domy na ulici M. Kudeříkové.
 • Zrenovujeme plochy zeleně mezi panelovými domy na Staré osadě.
 • Doplníme nový městský mobiliář – orientační systém, lavičky, koše, stojany na kola.
 • Upravíme přestupní uzel u vlakového nádraží.
 • Budeme dále spolupracovat s tvůrci grafitti a streatartu na zlepšení šedých ploch ve veřejném prostranství.
Dětská hřiště a sportoviště
 • Vybudování sportovního areálu BZZZUKOT.
 • Oprava a doplnění dětských hřišť : Nopova, Skopalíkova, Krásného, Ondříčkovo nám.
 • Vybudování nového dětského hřiště na ulici Bělohorská.
 • Dětské hřiště na Nopově má zpracovaný projekt přípojky vody pro zřízení pítka a umělého zavlažování.
 • Vybudujeme kluziště v areálu BZZUKOT a na provozních nákladech se budeme spolupodílet s okolními městskými částmi. 
 • Zlepšíme údržbu dětských hřišť.
Psí výběhy, pejskaři
 • Nově vybudován psí výběh v meruňkovém sadu.
 • Oprava stávajících psích výběhů na Staré osadě a ulici Krásného. 
 • Pítko v psím výběhu v meruňkovém sadu čeká na souhlas majitele pozemku přes nějž jde přípojka.
 • Probíhá výsadba poškozených a uhynulých stromů v psích výbězích.
 • K platbě za psa dostane každý malý dárek.
 • Budeme více a podrobněji informovat o místech, kam se psy zajít – informace ohledně psích výběhů, mapky, akce pro pejskaře jako např. Židenický psí den pořádaný ve velkém psím výběhu v Juliánově pod Bílou Horou, ukážeme nové vycházkové trasy a tipy na výlety v rámci Židenic a to například vydáním speciálního čísla Židenického zpravodaje zaměřeného pro pejskaře, kde bude souhrn všech informací spojených se životem pejskařů v naší městské části  
 • Vyměníme a doplníme další zásobníky na sáčky. Budeme průběžně kontrolovat jejich doplňování. 
Správa majetku:
Smuteční síň
 • Podařilo se prosadit, že dne 27.6. 2017 bylo zrušeno usnesení RMB6/039 ze schůze konané dne 29. 9. 2011o demolici smuteční síně. Tím byla smuteční síň zachráněna před zbouráním.
 • Byla opravena střecha aby nedocházelo k další degradaci objektu. 
 • Zpracovali jsme projekt snížení energetické náročnosti objektu, podali žádost o dotaci a dotaci dokonce získali. Bohužel, objekt není ve správě městské části ale městské příspěvkové organizace Správa hřbitovů. Ač dotace činila 1,3mil Kč, bylo nutné dofinancovat rekonstrukci obvodového pláště dalšími cca 5 mil. Kč. Ty se však bohužel v rozpočtu města nenašly. 
 • Ve spolupráci s VUT FAST obor architektura jsme vytvořili zadání pro bakalářskou práci na téma Záchrana smuteční síně. Autor stavby, prof. Ruller se osobně účastnil konzultací. Jednotlivé návrhy jsou vystaveny na úřadě městské části.
 • Abychom připomněli veřejnosti, o jak významnou stavbu se jedná, uspořádali jsme na Svátek zesnulých setkání s prof. Rullerem, které bylo doplněno o koncert vážné hudby a nasvětlení smuteční síně.
 • Na záchraně této výjimečné stavby pracujeme celé 4 roky. S panem profesorem jsme vedli dlouhá jednání o tom, jak by měla stavba pro rekonstrukci vypadat. Probírali jsme materiály, členění oken, způsob vytápění i nahrazení zničených uměleckých děl. Na podkladu těchto rozhovorů jsme pak zpracovali podklady pro investiční záměr rekonstrukce. Ten je nyní projednáván v orgánech města Brna.
 • Zachráníme smuteční síň a zasadíme se o tom, aby zase fungovala. 
Dělnický dům
 • Za uplynulé volební období jsme v Dělnickém domě provedli novou střechu, novou podlahu v tanečním sále a také osadili vzduchotechnickou jednotku s rekuperací. Máme připravený projekt zateplení celého objektu včetně vydaného stavebního povolení. 
 • V současné době probíhá rekonstrukce sociálních zařízení, budou vybudovány úplně nové toalety pro návštěvníky. 
 • Je připraven projekt rekonstrukce památkově chráněné fasády, včetně replik původních kastlových oken a nového vstupu. 
 • Budeme pokračovat v další rekonstrukci Dělnického domu. Zrekonstruujeme stávající restauraci včetně kuchyně a zaměříme se na dvorní část. Obnovíme foyer podle původních fotografií interiéru. 
Bytový dům Porhajmova
 • Zpracovali jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci tohoto domu. 
 • Máme vydané pravomocné územní rozhodnutí, rozhodnutí vodoprávního úřadu a běží stavební řízení.
 • V přízemí vybudujeme dětské ordinace.
 • Zahájíme rekonstrukci.
Hasičská Zbrojnice
 • Máme připravenu studii rekonstrukce hasičské zbrojnice tak, aby splňovala všechny současné normy a předpisy. Sbor dobrovolných hasičů Židenice podporujeme celé volební období, sboru jsme přidělili i mimořádné dotace na nákup požární techniky i vybudování potřebného zázemí. 
 • Vypracujeme žádosti o dotace na revitalizaci požární zbrojnice a zahájíme její rekonstrukci.
 • Členům Sboru dobrovolných hasičů ze Židenic poskytneme vyhrazené parkovací stání zdarma. V tuto chvíli není z naší městské části členem ani jedna osoba.
ZUŠ Došlíkova
 • Provedeme zateplení školy a snížíme provozní náklady.
 • Vyhradíme parkovací místa pro rodiče.
Filipínského 1 –  Veřejnosprávní akademie a Katolická základní škola 
 • Je připraven projekt rekonstrukce školní budovy. Zahrnuje zateplení obvodových stěn i půdy, výměnu oken a odstranění vlhkosti. Během volebního období byl v této budově kompletně vyměněn otopný systém. 
 • Rekonstrukci této školní budovy koordinujeme s magistrátem města Brna, kde společně připravujeme žádost o dotaci a investiční záměr.
 • Dokončíme rekonstrukci a zateplení školy.
MŠ BASIC Šámalova 10
 • Realizovali jsme výměnu předávací stanice (kotelny).
 • Spolupracujeme na projektu rozšíření kapacity školky.
 • Připravíme projekt snížení energetické náročnosti budovy. 
Mládežnické středisko pod Bílou horou
 • Ve spolupráci se skautským oddílem HYUA HATWA jsme připravili projekt nové skautské klubovny. 
 • Na stavbu klubovny máme alokován 1mil Kč.
 • Budeme se spolupodílet na rekonstrukci skautské klubovny a dále pokračovat s opravami ostatních částí střediska.
 • Postupně rozšíříme přístup veřejnosti do areálu.
Společenské centrum Karas
 • Podařilo se vdechnout život do původně nefunkčního prostoru. Vzniklo místo, které nabízí zázemí a pro všechny generace, zejména pak pro maminky s dětmi.
 • Zachováme provoz tohoto centra i v dalším volebním období.
Centrum pro seniory Táborská
 • Zrekonstruovali jsme původní nevyužívaný nebytový prostor. Vzniklo zde místo pro setkávání seniorů, pořádání přednášek nebo malých koncertů. Po dobu rekonstrukce mateřské školy Letní zde našly zázemí děti z této školky. 
 • Rozšíříme služby pro seniory a umožníme tento prostor využívat pro další židenické spolky, např. včelaře a modeláře. Zpřístupníme další část nebytových prostor a zahradu. 
Sportovní areál Pastrnkova
 • Bylo rekonstruováno navazující hřiště u ZŠ Kuldova a otevřeno veřejnosti.
 • Získali jsme dotaci na vybudování školního workoutového hřiště. Stavba je v realizaci.
 • Aktivně se zapojíme do vyjednávání o možnosti odkoupení sousedního pozemku pro další rozšíření areálu. V souladu s územním plánem by zde mohlo vzniknout další fotbalové hřiště se zázemím. 
Fotbalové hřiště FC Slovan v  Juliánově
 • Jedná se o dvě hřiště tzv. horní a spodní. 
 • Vybudujeme nový, bezbariérový, přístup ke „spodnímu“ hřišti.
 • Zahájíme veřejnou diskuzi o případném novém využití „horního“ hřiště, například jako plochy pro několik veřejných hřišť na míčové hry. 
Koupaliště Juliánov
 • Opravili jsme nátěr bazénů, odtokové žlábky, vybudovali nové dětské hřiště.
 • Roční provoz koupaliště stojí obec několik set tisíc korun. Budeme jednat o převodu tohoto bazénu pod celoměstský systém, spravovaný firmou STAREZ, tak jako je tomu např. u Zábrdovických lázní. Ušetřené peníze věnujeme na dotaci pro sportovní kluby. 
Bytový fond
 • Tento rezort v daném volebním období spadal pod koaličního partnera.
 • Nahradíme stávajícího správce BYTASEN a převedeme správu bytů pod nov zřízený odbor městské části.

Životní prostředí, bezpečnost a pořádek:
Zeleň, výsadba, údržba
 • Za uplynulé volební období jsme na našem území vysadili takřka 1000 stromů. Výsadbu jsme z větší hradili z dotačních programů SFŽP. 
 • Vysadili jsme izolační zeleň na ulici Svatoplukově.
 • Provedli jsme novou výsadbu zeleně v areálu BZZZUKOT.
 • Obnovili jsme původní dřeviny na Bílé hoře, vysadili přes 200 třešní.
 • V rámci náhradních výsadeb jsme vytvořili nová uliční stromořadí např. na ulici Viniční, Skopalíkova, Jílkova, podlém židovského hřbitova atd.
 • Založili jsme nové květinové záhony ve středních pásech na ulici Gajdošově, Bubeníčkově a Koperníkově.
 • Obnovili jsme meruňkový sad v psím výběhu na ulici Bělohorská.
 • Vysadili jsme nové stromy v lokalitě Stará osada.
 • Vysadili jsme stromy na Juliánovském náměstí.
 • Probíhá kompletní revitalizace zeleně v sídlišti Juliánov, z větší části hrazena z dotací SFŽP.
 • Po převzetí silniční zeleně sladíme bloková čištění a pokos trávy kolem silnic, navýšíme úklidy podzimního listí. 
Úklidy, čistota a pořádek
 • Zvedli jsme sběrné dny, kam mohou občané bezplatně uložit odpad. DO jisté míry tím suplujeme chybějící sběrný dvůr.
 • Navýšili jsme svozy separovaného odpadu.
 • Vytvořili nové místo pro kontejnery na Karáskově náměstí.
 • Zpracovali jsme projekty podzemních kontejnerů, sběrného střediska a zpevněných ploch pod kontejnery.
 • Vybavili jsme naši příspěvkovou organizaci novým profesionálním vybavením a personálně ji stabilizovali.
 • Zlepšili jsme evidenci osob vykonávající veřejně prospěšné práce. 
 • Zimní úklidy jsou kontrolovány přes GPS portál.
 • Průběžně navyšujeme frekvenci vývozu odpadkových košů na klíčových místech.
 • Na Starou osadu jsou připraveny k montáži nové odpadkové koše.
 • Vyměníme odpadkové koše za nové s vyšší kapacitou.
 • Zvýšíme frekvenci vývozu košů na maximum dle platné smlouvy.
Sběrné středisko odpadu
 • Zpracovali jsme studie prověřující různé možnosti situování sběrného střediska v Židenicích. 
 • Podařilo se najít místo, které vyhovovalo územnímu plánu i požadavkům firmy SAKO, a.s. a normovým limitům.
 • Zpracovali jsme projekt pro územní řízení, vodoprávní řízení, stavební povolení a provedení stavby.
 • Zajistili jsme financování celé akce ve výši cca 10mil Kč. 
 • Běží stavební řízení a je připravena realizace stavby. 
 • Dohlédneme na stavbu sběrného střediska i na jeho provoz.
Podzemní kontejnery na tříděný odpad
 • Nechali jsme si zpracovat projekty na 3 podzemní kontejnery v naší městské části. Jedná se o přestupní terminál Stará osada, Karáskovo náměstí a bytové domy Juliana (ul. Došlíkova). Náklady na vybudování jednoho takového místa jsou kolem jednoho milionu korun.
 • Všechny projekty mají příslušná povolení. První bude realizován podzemní kontejner na terminálu Stará Osada a to ještě v letošním roce.
 • Postupně vybudujeme další podzemní kontejnery, zejména na exponovaných místech.
Rozšíření zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad
 • Vybudovali jsme 12 zpevněných ploch pod kontejnery. Budování těchto ploch je bohužel legislativně velmi náročné, proto jejich realizace trvá řadu let a některých místech zpevněné plochy vůbec vybudovat nelze (např. ulice Kosmákova). 
 • Máme připraven projekt pro dalších 10 lokalit.
 • Postupně upravíme všechna kontejnerová stání a vyhradíme zákaz zastavení před nimi, aby je bylo možné častěji vyvážet.
Ochrana flory a fauny
 • Ač žijeme ve městě, přesto je v naší městské části neuvěřitelní množství zvěře. Ať už to jsou srnci, divoká prasata, bažanti, lišky, jezevci. Hnízdí u nás velmi pestré ptactvo, např. jen lokalitě Údolíček je to 43 druhů ptactva, mezi nimi např. silně ohrožený Krahujec obecný nebo ohrožené druhy jako Sluka lesní, Rorýs obecný, vlaštovka obecná nebo Ťuhýk obecný. 
 • Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody jsme vybudovali cca 50 ks budek pro různé druhy a monitorujeme jejich využívání. 
 • Máme k dispozici i online budku a přenos hnízdění ptactva přenášíme na sociálních sítích.
 • Rozmístili jsme několik krmítek s tabulemi, popisujícími ptactvo, které je možné u krmítka zahlédnout. 
 • Součástí projektů revitalizace zeleně musí být vždy i opatření pro ochranu flory a fauny. Projekt nové zeleně ve vnitroblocích Souběžná/Krásného takové řešení obsahuje. Pro obojživelníky, kteří se v sídlišti vyskytují budou vybudovány tzv. loggery, hrubým štěrkem vyplněné prohlubně, kde mohou přezimovat. V lokalitách, kde dochází k asanaci dřevin umisťujeme ptačí budky. 
 • Vybudujeme naučnou stezku.
 • Budeme pokračovat v budování prvků ochrany fauny, budky, krmítka.
 • Kolem úseků s častými nehodami způsobených střetem se zvěří umístíme pachové ohradníky.
Ochrana stávajících uličních stromořadí
 • Stromy a zeleň v ulicích má obrovský význam na mikroklima, které kolem z nich vzniká. Pomáhá regulovat teplotu i vlhkost, zejména v letních měsících. Ve spolupráci s Občanským sdružením Židenice se podařilo zachránit stromořadí na ulici Filipínského, dále jsme bojovali se správci inženýrských sítí o zachování stromů na Staré osadě nebo na ulici Škrochově. 
 • Dle stávající legislativy platí, že pokud se nějaký strom pokácí, stanoví se jeho tabulková cena a majitel stromu (resp. ten kdo kácení vyvolal) v této ceně musí provést tzv. náhradní výsadbu. I když se ceny dle druhu stromu a jeho stáří mohou pohybovat až ve statisících, nezaručuje to, že nová výsadba bude zasazena ve stejné lokalitě. Tomu brání obrovské množství sítí v chodnících a jejich ochranná pásma. Budeme se aktivně podílet na tom, aby v ceně za pokácený strom v ulici byla obsažena i částka za úpravu inženýrských sítí tak, aby bylo možné strom opět vysadit do stejné lokality. 
Izolační zeleň podél Velkého městského okruhu
 • Vysadili jsme izolační zeleň podél ulice Svatoplukova.
 • Zpracovali jsme studii osazení středního pásu ulice O. Ševčíka, Gajdošova zelení. 
 • V rámci výstavby Velkého městského okruhu dojde k odstranění zeleně v trase budoucí dopravní stavby. V Židenicích se jedná zejména o úsek mezi Rokytovou a Kulkovou. Za to jsou investorovi přikázány náhradní výsadby v ceně cca 3,5 mil. Kč.
 • Využijeme těchto financí k dosadbě stromů a keřů v naší městské části, zejména kolem ulice Gajdošova a Svatoplukova. V ceně výsadeb je i 3letá údržba stromů. Máme vytipovány lokality podél VMO, kde lze stromy a keře vysadit. 
 • Zrušíme nefunkční zpevněné plochy v parčíku na ulici Svatoplukova naproti Staré osadě a nahradíme jej zelení. Vznikne tím izolační bariéra mezi rodinnými domy a městským okruhem. Současně zmizí místo, kde se scházeli osoby bez přístřeší.
Mapa zeleně, ovocných stromů
 • Vysadili jsme desítky ovocných stromů.
 • Součástí mapové aplikace obce bude i zobrazení ovocných stromů, kde je možné si jít natrhat ovoce. 
Ochráníme Židenice před suchem i povodněmi
 • Ačkoliv právě zažíváme jedno z nejsušších období, kdy vody v řece Svitavě je úplné minimum a zásoby podzemních vod se tenčí, nelze vyloučit, že v dalších letech naopak nepřijdou povodně, tak jako tomu bylo v roce 1997. Povodí Moravy ve spolupráci s firmou Aquatis, a. s. (dříve PÖYRY, a. s.) zpracoval plán protipovodňových opatření na řece Svratce i Svitavě, částečně i na řece Leskavě.Studie protipovodňových opatření, se snažila najít taková přírodě blízká řešení, která umožní zpřístupnit břehy obyvatelům, aby zde mohli nejen projíždět po cyklostezkách, ale i trávit volný čas. Současně také tato studie hledala kritická místa, která by povodní byla nejvíce zasažena, a ta budou řešena jako prioritní. Jedná se o oblast Trnitá, Pisárky, Husovice a právě našich Židenic, kde by případná povodeň sahala přibližně od ulice Šámalova přes Rokycanovu až po Starou osadu a Lazaretní. Výpočet pracuje s tzv. stoletou vodou, což je matematicky stanovený průtok, jehož pravděpodobnost výskytu je právě 100 let. V případě řeky Svitavy se jedná o Q100 = 180 m3/s (běžný průtok činí cca 5,5 m3/s), výška hráze se pak z důvodu bezpečnosti stanovuje ještě 0,5 m nad touto hladinou. Aby měla řeka možnost rozlivu, tak je navrženo vytvoření tzv. berm, což je prostor vedle koryta řeky, který se při povodni zaplaví, avšak nezpůsobí významnější škody. V prostoru berm pak je možné mít právě různé stezky, stromy či parkové úpravy. S vytvoření berm se počítá např. na levém břehu Svitavy v místě bývalého areálu Zbrojovky. Pravý břeh Svitavy již nyní průtoku při povodni vyhovuje, na levém břehu mezi ulicí Zábrdovická a Pastrnkova musí být břeh zvýšen o cca 1m (úpravou terénu, vytvořením zídky apod.). Další část toku v Židenicích je vyhovující a nevyžaduje opatření. Pro lepší regulaci průtoku během povodní nebo naopak v období extrémního sucha je navržena úprava jezů. Stávající pevné jezy budou nahrazeny tzv. pohyblivými jezy, kde je možnost úpravy výšky přelivné hrany, např. její snížení a tím zvýšení kapacity průtoku při povodni. Součástí úpravy jezů bude také vytvoření rybích přechodů a vodáckých kanálů pro bezpečný sjezd. Tato opatření jsou nově navržena na všech jezech obou řek, tedy Svratky i Svitavy. Do budoucna by tak měly být obě řeky splavné pro vodáky v celé délce toku přes intravilán města.
 • V rámci revitalizace Juliánovského náměstí akumulujeme dešťovou vodu a budeme jí zalívat nově vysazené stromy.
 • Budeme nadále úzce spolupracovat s Povodí Moravy při dopracování projektových dokumentací a při realizaci samotných protipovodňových opatření. 
 • Realizací protipovodňových opatření získáme nejen větší bezpečnost, možnost lépe pojistit či využít své nemovitosti, ale i prostor pro relaxaci kolem řeky, který dnes velmi chybí.
 • Budeme důsledně trvat, aby projekty kolem řeky (např. Zbrojovka) tyto řešení respektovali.
 • Při výsadbě stromů budeme preferovat druhy odolné suchu.
 • Postupně vybudujeme závlahové systémy na dětských hřištích, první bude na ulici Nopova.
 • Připravíme projekty pro nakládání s dešťovou vodou u obecních domů.
Bezpečnost a veřejný pořádek
 • Zahájili jsme vybudování nových kamerových bodů s online přenosem na centrální pult BKOM, a.s. V první fázi se jedná o tyto lokality: Stará osada, podchod pod Gajdošovou, ZŠ Gajdošova, Karáskovo náměstí. Realizace proběhne ještě v letošním roce.
 • Druhá fáze zahrnuje:  Juliánovské náměstí, Dělnický dům a prostranství u obchodního domu Kaufland.
 • Vybudovali jsme nové veřejné osvětlení na schodišti u obch. domu Albert na Staré osadě a mezi ulicemi Bělohorská a Souběžná.
 • Městská část úzce spolupracuje s Městskou policií a Policií ČR, pravidelně se s jejich zástupci schází na Komisi bezpečnosti a pořádku.
 • Dokončíme projekt kamerového systému a zpracujeme studii pro další lokality, např. Svatoplukova/Skopalíkova/Souběžná  a Táborská/Geislerova. 
 • Doplníme další veřejné osvětlení kolem židovského hřbitova a v parku u kostela Cyrila a Metoděje. 
Doprava, územní plán, rozvoj Židenic:
Dohlédneme na výstavby celoměstského významu na našem území
 • Během volebního období jsme se aktivně účastnili všech jednání o významných stavbách, které mají dopad na naši městskou část.  Jedná se zejména o Velký městský okruh (tunel Vinohrady), protipovodňová opatření, Novou Zbrojovku, lokalita Šedova (bytový komplex na území Vinohrad), ŽUB, rekonstrukce kmenových stok kanalizace, Městské lázně…).
 • Budeme dále hájit zájmy naší obce a našich občanů. 
 • Budeme intenzivně pokračovat v přípravě projektu Vinohradský tunel. 
 • O důležitých jednáních budeme informovat občany ve Zpravodaji, na webových stránkách a ve veřejných diskuzích.
Železniční uzel Brno – ochrana obyvatel před hlukem
 • Plánovaná přestavba Železničního uzlu Brno, v kterékoliv variantě, má své dopady i do území Židenic.  Trať prochází hustou zástavbou, je nutné přemístit stávající židenické nádraží tak, aby přímo navazovalo na MHD na ulici Bubeníčkově. 
 • Informovali jsme občany o důsledcích obou variant polohy nádraží.
 • Budeme důsledně požadovat, aby modernizace trati nebo tratí vždy splnily požadované limity, zejména hlukové vůči stávající zástavbě (ulice Klíny, Nevrklova, Čelakovského…). Navržená opatření musí být funkční a estetická.
 • Na úpravě náspu a opěrných zdí podél ulice Klíny budeme spolupracovat s Kanceláří architekta města, která pomoc v této oblasti přislíbila. 
 • Budeme trvat na tom, aby ve variantě Řeka byl původní železniční násep podél ulice Krokova využitý jako cyklostezka a vycházková trasa, vzorem je např. HIGH LINE v New Yorku.
Nová Zbrojovka – dopravní napojení
 • Areál bývalé Zbrojovky tvoří jeden z nejvýznamnějších brownfields na území města Brna. Rozvoj území o velikosti 22,5ha má významný dopad na život v naší městské části. Ten největší bude zvýšení dopravy ve stávajících ulicích. Proto opakovaně požadujeme, aby byl areál primárně napojen na Velký městský okruh na Tomkově náměstí.
 • Účastníme se všech jednání s majitelem Zbrojovky o etapách rozvoje tohoto areálu. Na rozvoj území také dohlížíme z pozice člena Komise pro územní rozvoj magistrátu města Brna a Výboru pro dopravu a územní plánování Jihomoravského kraje. První realizovanou stavbou v Nové Zbrojovce bude přestavba bývalé Nářaďovny na kancelářské prostory. Součástí areálu by měla být v budoucnu i multifunkční sportovní hala s možností pořádání koncertů. Připravuje se projekt přestavby ulice Šámalova od Bubeníčkovi po Lazaretní. Ten zahrnuje rozšíření  a vytvoření nástupního prostoru do areálu Nové Zbrojovky. Klíčové je v tomto případě řešení křižovatky Šámalova x Bubeníčkova, kdy požadujeme, aby nebyl možný přímý průjezd z areálu do stávající ulice Šámalovy.
 • Další plánované etapy musí respektovat navržená přírodě blízká protipovodňová opatření, cyklotrasu kolem řeky Svitavy a možnost napojení areálu na tramvajovou linku. 
Dopravní řešení v lokalitě Viniční.
 • Doprava na ulici Viniční je dlouhodobý problém. Místní obyvatelé jsou rozděleny na dvě skupiny, ty kteří zjednosměrnění vítají a ti, kteří preferují stávající stav. 
 • Zpracovali jsme tedy studii, jak by zjednosměrnění konkrétně vypadlo a uspořádali veřejnou debatu s občany. Na základě těchto podkladů jsme upravili studii dopravního značení. Po dokončení opatření by v lokalitě mělo dojít k nárůstu parkovacích míst.
 • Projekt je připraven k realizaci, ale spuštění není možné do doby, než bude ukončena oprava Zábrdovického mostu. 
 • Provedeme změnu ulice na jednosměrku, vyznačíme parkovací stání a vytvoříme chodník na ulici Hrabalova.
Dopravní řešení v lokalitě Došlíkova.
 • Ulice Došlíkova neumožňuje svými parametry parkování vozidel na obou stranách ulice, pro obousměrný provoz. Na základě požadavků občanů, přednesených na veřejné debatě, jsme zpracovali projekt zjednosměrnění této ulice. Na tomto řešení jsme se shodli se zástupci MMB OD, Policie ČR a obyvateli.
 • V tuto chvíli čekáme na schválení řešení aby mohlo být dopracován projekt dopravního značení a zahájena realizace.
 • Budeme požadovat, aby pro bytové domy Juliana I a II bylo využíváno dopravní napojení přímo na ulici Líšeňskou, nikoliv do ulice Došlíkova. 
Vytipujeme vhodné rozvojové území 
 • V místě stávajícího rozsáhlého nevyužívaného území v blízkosti polikliniky Viniční (bývalý areál ČAFC) jsme vybudovali jsme sportovní areál BZZZUKOT.
 • Nevyužívané pozemek za zahradnictvím na ulici Bělohorská jsme přebudovali na psí výběh s obnovou původního meruňkového sadu.
 • Využijeme potenciál řeky a vybudujeme zde odpočinkové molo.
 • Aktivně se zapojíme do rozšíření areálu Pastrnkova směrem k pozemkům společnosti REVAP.
Zvýšíme počty parkovacích míst v sídlišti Juliánov
 • Nabídli jsme obyvatelům sídliště možnost zde vybudovat parkovací dům.  Ve veřejné debatě byl tento záměr obyvateli zamítnut, proto obec ve spolupráci se soukromým subjektem od tohoto záměru upustila.
 • Zpracujeme studii umístění nových parkovacích míst na úkor širokých chodníků a nevyužívaných ploch a podnětů občanů.
Rezidentní parkování
 • Vedení obce se rozhodnutím Rady městské části usneslo, že požadujeme projekt rezidentního parkování zpracovat, vyhrazujeme si ale právo se k němu nepřipojit. To znamená, že jako obec chceme být připraveni na nutnost tento systém spustit, nebudeme to ale dělat, dokud to nebude situace vyžadovat. 
 • Spuštění systému je, s ohledem na zákonné lhůty povolení dopravního značení, možné nejdříve 10 měsíců od podání žádosti. Jakýkoliv takto významný krok bude vždy komunikován v dostatečném předstihu s občany. Konečná verze systému, který se zavádí z úrovně města Brna, musí respektovat individuální požadavky městských částí na nastavení systému. 

Zdravotnictví a sociální oblast:
Udržíme dětské lékaře, rozšíříme zdravotní péči.
 • V rámci rekonstrukce bytového domu Porhajmova zřídíme v přízemí nové dětské ordinace a před objektem vyhradíme parkovací stání pro pacienty.
Budeme spolupracovat na rozšíření kapacit domovů pro seniory
 • Byť je zřizovatelem Domova pro seniory na Nopově msto Brno, nikoliv městská část, budeme se aktivně podílet na tom, aby byl tento dům rozšířen. Existuje několik studií, jak to udělat, je potřeba je zpracovat do dalších fází projektové dokumentace.
Zvýšíme dotace do sociální oblasti
 • Městská část každý rok vypisuje dotační tituly. Navýšíme finance rozdělované na projekty v sociální oblasti.
 • Podpoříme dobrovolníky pracující v sociální pomoci.
 • Zachováme provoz centra pro seniory i SCK Karas.
Kultura, sport, spolkový život:
Muzeum historie Židenic
 • Chceme vytvořit malé „Židenické muzeum“ – má jít o vybudování veřejně přístupných prostor, které by svým obsahem a náplní představovaly Židenice „v běhu času“.vToto malé muzeum by sloužilo především nám, samotným obyvatelům naší čtvrti s tím, že bychom sami doplňovali exponáty, dokumenty a všeliké předměty spojené s životem v Židenicích, tak, aby nezapadly v zapomnění – například vlastní dobové fotografie, původní plánky staveb, plakáty, reklamy, části krojů, atd., atd. Část prostor by byla věnována významným rodákům či obyvatelům, jiná část pro změnu zajímavým místům, objektům, událostem a příběhům. O životě a historickém vývoji našeho domova by se tak stále mohli dozvídat něco nového a zajímavého nejen návštěvníci z řad škol a školek, ale především mi sami obyvatelé a to nejen starousedlíci, ale i nově přistěhovaní a hosté.
Podpoříme židenické sportovní kluby (mládež).
 • Zachováme finanční podporu sportovním klubům a spolkům pracujícím s mládeží.
 • Budeme o sportovních výsledcích našich klubů podrobně informovat ve Zpravodaji, na webu i na sociálních sítích.
Vytvoříme zázemí pro zájmové kluby
 • V rámci rekonstrukce objektu bytového domu Porhajmova budou vytvořeny místnosti pro židenické zájmové kluby a spolky.
 • Rozšíříme nabídku dětských kroužků – včelaři, modeláři, hasiči
 • Podpoříme výuku jazyků pro děti
Rozšíříme nabídku kulturních akcí
 • Organizujeme židenické letní kino.
 • Pořádáme kulturní a společenské akce (ples, pálení čarodějnic, psí den…).
 • Ve všech akcích budeme pokračovat i nadále a do rozhodování o kapelách nebo akcích v Dělnickém domě zapojíme občany.
Úřad a komunikace s občany:
Veřejné debaty k zásadním tématům
 • Po celé volební období jsme pořádali několik veřejných debat ročně ke všem důležitým tématům.
 • V této formě komunikace budeme pokračovat i nadále. 
 • Budeme důsledně informovat občany o záměrech obce
 • Budeme spolupracovat s neziskovým sektorem a občanskými sdruženími.
Online přenos ze zastupitelstva
 • Zařídíme online přenos jednání zastupitelstva MČ.
 • Zveřejníme účast zastupitelů na jednání. 
Zveřejníme na internetu usnesení z Rady a Zastupitelstva MČ
 • Usnesení jsou zveřejňována na webu obce.
 • Usnesení doplníme o přílohy a současně je budeme ukládat ve strojově čitelném zápisu.
Záchrana objektu Městských lázních
 • Máme zpracovanou objemovou studii na situování našeho městského úřadu do objektu Městských lázní. Umožnilo by to lepší přístup pro obyvatele, neboť v dosahu je zastávka MHD i IDSJMK, před objektem parkoviště pro návštěvníky. Dále bychom ušetřili cca 1,5mil Kč ročně, které platíme za pronájem části budovy od firmy IMOS, a.s. Finance na rekonstrukci bychom získali prodejem stávajících prostor, dotací z magistrátu města Brna a Ministerstva kultury.
 • V současné době probíhají intenzivní debaty s Národním památkovým ústavem, odborem památkové péče magistrátu města Brna a Centrem obnovy památek 20.století.
 • Pokud by dotčené orgány památkové péče s navrženým řešením souhlasili, přešlo by se k fázi zpracování studie a následně projektové dokumentace.
 • Vzorem pro rekonstrukci je záchrana funkcionalistické budovy tzv. „21“ ve Zlíně tzv. Baťův mrakodrap, kde nyní sídlí krajský úřad. 

Přijďte k volbám 5. a 6. října 2018

Pokud nás chcete co nejvíce podpořit, prosím zakroužkujte celou kanidátku.
Každý volič v Židenicích má až 29 hlasů. Ty může rozdat jednotlivým kandidátům, napříč volebními stranami, nebo dát všechny hlasy jednomu uskupení či to kombinovat. Pokud např. zakroužkuje celou stranu a pak dva kandidáty z jiných stran, získá strana 27 hlasů a každý kandidát z jiné strany po jednom hlase.